ثبت نام گروهی برای اشخاص عادی یا اعضای همکاردر سایر انجمن ها است که با توجه به تعداد ثبت نام تخفیف برای آنها اعمال خواهد شد.

ثبت نام (1)

  • نام محل فعالیت
  • لطفا در یک فایل ورد یا اکسل، نام ، نام خانوادگی ، کد ملی، سازمان/ ارگان. شماره تماس تلفن همراه و ثابت افراد را ذکر نمایید.
  • 0 تومان