اعضای محترم انجمن برای بررسی وضعیت عضویت خود حتما با بخش اعضای انجمن تماس حاصل بفرمایند.