• تغییرات درمحیط کسب و کار و حسابرسی داخلی
  • رویکردهای نوین حسابرسی داخلی
  • چالش های حسابرسی و توانمندی های حسابرس داخلی
  • راهبری سازمانی و انتظارات ذینفعان
  • هوش مصنوعی، ریسک و حسابرس داخلی