پنجمین کنگره انجمن حسابرسان داخلی با موضوع “حسابرسی داخلی چالش های پیش روی حرفه” در اسفند 1398برگزار می شود. این کنگره با همت کمیته علمی و اجرایی خود، سعی بر آن است چالش های حسابرس داخلی براساس شرایط فناوری و محرک های محیطی تاثیر گذار بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. دبیر علمی همایش، محورهای کنگره امسال را اعلام کردند و از همه اساتید ارجمند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دعوت به عمل آوردند که مقالات خود را در خصوص محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.

همچنین از همه حسابرسان داخلی و واحدهای حسابرسی داخلی شرکتها، موسسات و نهادها، اساتید و دانشجویان جهت شرکت در همایش دعوت به عمل می آید.

تاریخچه کنگره های انجمن 

نخستین کنگره سالانه حسابرسان داخلی موضوع : حرفه ای شدن حسابرسی داخلی در ایران ؛ الزامات و چالش ها، 1392
دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ  ۱۳۹۳ 
سومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ استانداردهای حرفه ای کار آمدی سازمانی  1394
چهارمین کنگره سالانه با موضوع «حسابرسی داخلی و ارزش آفرینی سازمانی»، دی ماه 1397

 

پنجمین کنگره سالانه با موضوع «حسابرسی داخلی چالش های پیش روی حرفه»، اسفند 1398

 

 

جهت مشارکت در کنگره

سایت همایش :www.iacongress.ir

تماس : 09907600335-88283547