اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران می توانند نتیجه مطالعات و تحقیقات خود را در قالب مقالات علمی به کنگره ارائه نمایند. مقالات دریافتی پس از داوری توسط داوران کنگره، ارزیابی شده و مقالات برتر می توانند به صورت شفاهی یا پوستری ارائه شوند. انتظار می رود که مقالات ارائه شده براساس اصول علمی نگارش یافته باشند. کاربردی بوده و بر موضوعات کلیدی حرفه حسابرسی داخلی تمرکز داشته باشند. مقالاتی در اولویت ارائه می باشند که هم راستایی بیشتری با شعار کنگره و محورهای کلیدی کنگره داشته باشند.

 

ارسال مقالات

مقالات ارسالی باید در فرمت مورد قبول کنگره ارائه شوند. برای ارسال مقاله، فایل الکترونیکی مقاله در نسخه Microsoft Word به آدرس info@iacongress.ir ارسال شود. نویسندگان جهت اطمینان از دریافت مقاله توسط کمیته علمی کنگره از دریافت پست الکترونیکی تاییده متن مطمئن شوند.

 

تاریخ های کلیدی

تاریخ های کلیدی برای ارسال مقالات عبارتند از:

تاریخ دریافت اصل مقالات: 10 آذر

تاریخ ارائه نتایج داوری: 15 آذر