معرفي جايزه ملي حسابرسي داخلي

حرفه حسابرسي داخلي گرچه در ايران حرفه اي نوپا به شمار مي رود، ليكن از لحاظ كمي، بسياري از سازمان هاي بزرگ كشور، واحد حسابرسي داخلي را راه اندازي نموده‌اند. قابليت‌ها و توانمندي هاي واحد حسابرسي داخلي، عاملي كليدي در اثربخشي اين واحدها در راستاي ارتقاي اثربخشي و كارايي در سازمان ها مي باشد. به عبارت ديگر واحدهاي حسابرسي سازماني بايد قابليت هاي دروني خود را توسعه داده تا بتوانند به عنوان يكي از اركان سازمان نقش موثري را در تحقق اهداف بر عهده داشته باشند. قابليت هاي دروني اين واحدها مشتمل بر مجموعه اي از مولفه ها از جمله نيروي انساني توانمند، فرآيندها و روش‌ها و ابزارها و تكنيك‌ها مي باشد. ارتقاي قابليت هاي واحد حسابرسي داخلي در گرو بهبود اين مولفه‌ها مي باشد.

همچنین موسسات حسابرسی و موسسات ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی نیز در ارتقای حرفه حسابرسی داخلی نقش موثری بر عهده دارند. توانمندی و قابلیت های این موسسات نیز در اجرای موثر ماموریت های حرفه حسابرسی داخلی کلیدی و تعیین کننده است.

در اين راستا انجمن حسابرسان داخلي ايران، جايزه ملي حسابرسي داخلي را جهت ارزيابي قابليت‌هاي واحدهاي حسابرسي داخلي در كشور و ايجاد رقابت سازنده جهت بهبود قابليت هاي اين واحدها تعريف نموده است.

جايزه ملي حسابرسي داخلي براساس مدل بلوغ حسابرسي داخلي انجمن بين‌المللي حسابرسان داخلي تعريف شده است. اين جايزه مبنايي مناسب براي مقايسه تطبيقي واحدهاي حسابرسي داخلي و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها مي باشد. از آنجا كه ارزيابي اين جايزه توسط ارزيابان معتبر مورد تاييد انجمن صورت مي گيرد نتايج ارزيابي مبنايي براي شناسايي توانمندي ها و ضعف هاي واحد حسابرسي داخلي مي باشد.

علاوه بر شرکت کنندگان حقوقی (واحدهای حسابرسی داخلی سازمان ها و شرکت ها، موسسات حسابرسی و شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی) اشخاص حقوقی نیز می توانند در رقابت جایزه ملی حسابرسی داخلی شرکت کنند. در این بخش، هدف شناسایی افرادی است که به اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در سطح حرفه، صنایع خاص یا سازمان ها کمک شایانی نموده و در این حوزه نقش آفرینی کرده اند.

 

اهداف برگزاري جایزه

  • ارائه مدلي براي ارزيابي و مقايسه توانمندي ها و قابليت هاي واحدهاي حسابرسي داخلي و موسسات حسابرسی ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی
  • ايجاد فضاي به اشتراك گذاري تجارب برتر در حرفه حسابرسي داخلي كشور
  • تقويت جايگاه حسابرسان داخلي در ارزش آفريني سازمان ها
  • شناسايي و معرفي واحدهاي برتر حسابرسي داخلي در كشور