فرآيند و ساختار جايزه بخش حقوقی (واحدهای حسابرسی و موسسات حسابرسی)

اركان اجرايي جايزه ملي حسابرسي داخلي عبارتند از كميته علمي و ارزيابان. كميته علمي متشكل از اساتيد دانشگاه در حوزه حسابرسي و حسابرسي داخلي بوده كه مدل ارزيابي جايزه ملي، معيارها و روش ارزيابي را تدوين و تصويب مي‌كنند.

فرآيند ارزيابي نيز بر عهده گروه‌هاي ارزيابي است. هر گروه ارزيابي متشكل از 3 نفر ارزياب مي‌باشد. در هر گروه ارزيابي يك نفر ارزياب ارشد مديريت گروه را بر عهده دارد. ارزياب ارشد يا از حسابرسان داخلي خبره مورد تاييد انجمن حسابرسان داخلي ايران بوده يا اينكه از اساتيد دانشگاه مي‌باشند. اعضاي گروه ارزيابي خود در سازمان يا شركت خاصي در واحد حسابرسي داخلي مشغول نبوده و ذينفع نمي‌باشند.

 

 

فرآيند ارزيابي جايزه ملي حسابرسان داخلي به شرح زير مي باشد:

 1. متقاضي، فرم درخواست شرکت در جایزه ملی را دريافت كرده و پس از تكميل به همراه نامه درخواست به دبيرخانه كنگره ارسال مي‌كند.
 2. دبيرخانه فرم را بررسي نموده و در صورت نياز به تكميل اطلاعات، مراتب را با شركت، سازمان یا موسسه هماهنگ مي‌كند.
 3. متقاضی پس از اتمام ثبت نام، فرم خوداظهاری را دریافت و تکمیل می کند.
 4. پس از تكميل اطلاعات، دبيرخانه، برنامه بازديد از سازمان متقاضي را تعيين نموده و نامه بازديد مشتمل بر دستور جلسه ارزيابي را براي متقاضي ارسال مي كند.
 5. در زمان تعيين شده، گروه ارزياب در جلسه حاضر شده و ارزيابي را با طرح سوالات و بررسي مستندات انجام مي دهد.
 6. گروه ارزياب، نتايج ارزيابي را در جلسه كميته علمي ارائه نموده و جمع بندي در خصوص امتياز متقاضي صورت مي گيرد.
 7. در روز برگزاري كنگره، گواهي و تنديس جايزه به برترين شركت ها و سازمان ها اهدا مي شود. همچنين گزارش ارزيابي مشتمل بر وضعيت بلوغ واحد حسابرسي و توصيه و پيشنهادهاي كميته علمي در اختيار تمامي شركت كنندگان در جايزه قرار مي گيرند. شركت كنندگان همچنين مي توانند در پانل مشاوره نيز حضور يافته و از راهنمايي هاي اعضاي پانل بهره مند شوند.

 

شركت در جايزه

تمامي سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي داراي واحد حسابرسي داخلي، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و موسسات ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی مي توانند در اين جايزه شركت كنند. سازمان ها و شركت هاي متقاضي مي توانند فرم درخواست شركت در جايزه را تكميل نموده و از طريق فاكس يا پست الكترونيكي به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند. همچنين پس از ارسال فرم درخواست از دريافت آن توسط دبيرخانه اطمينان حاصل كنند.

 

مزاياي شركت در جايزه

مهمترين مزاياي شركت در جايزه حسابرسي داخلي عبارتند از:

 • ارزيابي مستقلانه و حرفه اي واحد حسابرسي داخلي، قابليت ها و توانمندي هاي آن مبتني بر يك مدل استاندارد بين‌المللي
 • مقايسه تطبيقي قابليت ها و عملكرد واحد حسابرسي داخلي در ميان ساير واحدها از سازمان ها و شركت هاي ديگر
 • دريافت گزارش نتايج ارزيابي به همراه توصيف وضعيت موجود، سطح بلوغ واحد حسابرسي و توصيه ها و پيشنهادي بهبود
 • فرصت حضور در پانل مشاوره حسابرسي داخلي در جنب كنگره با حضور كارشناسان و متخصصان مجرب حرفه
 • ثبت مشخصات برندگان جايزه در ليست برندگان ادوار مختلف

 

هزينه ثبت نام در جايزه برای سازمان ها و شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی

نوع ثبت نام هزینه عادی (ریال) هزینه اعضای حقوقی انجمن (ریال)
سازمان هایی تا 300 نفر نیروی انسانی 50.000.000 35.000.000
سازمان هایی از 300 تا 1000 نفر نیروی انسانی 100.000.000 70.000.000
سازمان هایی بالاتر از 1000 نفر نیروی انسانی 150.000.000 105.000.000

 

هزينه ثبت نام موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و موسسات ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی

نوع ثبت نام هزینه عادی (ریال) هزینه اعضای حقوقی انجمن (ریال)
موسسات حسابرسی 50.000.000 35.000.000