جایزه ملی حسابرسی داخلی اشخاص حقیقی

جایزه ملی اشخاص حقیقی مخصوص اعضای خبره انجمن حسابرسان داخلی ایران بوده و تنها این اعضا می توانند در جایزه شرکت کننند.

در ارزیابی متقاضیان جایزه ملی حسابرسی داخلی بخش حقیقی معیارهای کلیدی زیر مورد توجه قرار خواهد گرفت:

  • پایبندی به تمامی الزامات و مقررات انجمن در سه سال گذشته به تایید انجمن
  • همکاری موثر در پیشبرد اهداف انجمن و حرفه حسابرسی داخلی به تایید انجمن
  • ایجاد تحولی چشمگیر و قابل توجه حرفه ای در سازمان تحت مدیریت یا حرفه حسابرسی داخلی به تشخیص کمیته داوران

فرآيند و ساختار جايزه بخش اشخاص حقیقی

اركان اجرايي جايزه ملي حسابرسي داخلي در بخش اشخاص حقیقی عبارتند از انجمن حسابرسان داخلی ایران و كميته علمي.

كميته علمي متشكل از اساتيد دانشگاه در حوزه حسابرسي و حسابرسي داخلي هستند.

فرآيند ارزيابي جايزه ملي حسابرسان داخلي اشخاص حقیقی به شرح زير مي باشد:

  1. متقاضي، فرم ثبت نام متقاضیان حقوقی شرکت در جایزه ملی را دريافت كرده و پس از تكميل به دبيرخانه كنگره ارسال مي‌كند.
  2. دبيرخانه فرم را بررسي نموده و در صورت نياز به تكميل اطلاعات، مراتب را با شخص هماهنگ مي‌كند.
  3. کمیته علمی درخواست های واصله را بررسی نموده و امتیاز هر  درخواست را براساس خود اظهاری مشخص می نماید. واحدهای انجمن از جمله واحد امور اعضا و کمیته های مربوطه نیز در خصوص سوابق شخص متقاضی در انجمن اظهار نظر می کنند.
  4. افرادی که دارای امتیاز بالاتری خواهند بود به جلسه مصاحبه حضوری دعوت شده و ارزیابی مرحله دوم در جلسه مصاحبه صورت می گیرد.
  5. کمیته علمی امتیازات نهایی را محاسبه می کند.
  6. در روز برگزاري كنگره، گواهي و تنديس جايزه به برترين افراد موثر در حوزه حسابرسی داخلی که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند اهدا می شود.

 

هزینه شرکت در جایزه ملی

اعضای خبره انجمن حسابرسان داخلی ایران برای شرکت در جایزه ملی حسابرسی داخلی باید مبلغ 5.0000.000 ریال بپردازند. شرکت در جایزه برای اعضای خبره ای که سازمان متبوع آنها در جایزه شرکت کرده است، بدون هزینه و مجانی است.