با توجه به ضرورت بهره گیری حسابرسان داخلی از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار در راستای انجام وظایف محوله، در کنگره چهارم بخشی جهت ارائه محصولات نرم افزاری مناسب در حوزه مالی و حسابرسی در نظر گرفته شده است. در این بخش شرکت های نرم افزاری ارائه کننده راه حل نرم افزاری می توانند محصولات و خدمات خود را در قالب جلسات دموی محصول به شرکت کنندگان معرفی کنند.