رییس چهارمین کنگره حسابرسی داخلی آقای سعید ترک زاده دبیر کل انجمن حسابرسان داخلی ایران هستند.

ایشان همچنین ریاست جایزه ملی حسابرسی داخلی را بر عهده دارند.