کارگاه های آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت های حسابرسان داخلی و توسط اساتید برتر این حوزه در روز برگزاری کنگره برگزار می شود. این کارگاه ها به نحوی طراحی شده اند که بخشی از نیازمندی های روز حسابرسان داخلی را برآورده سازند. مشخصات کارگاه های آموزشی کنگره به زودی بر روی وب سایت قرار خواهد گرفت.