اعضاي كميته اجرايي چهارمين كنگره حسابرسي داخلي عبارتند از:

رییس کمیته اجرایی: دکترمحمد امين زارع

اعضای کمیته اجرایی (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از:

  • رضا توسلی
  • زهرا حاجی زاده
  • مونا دمیرچی
  • لیلا فتاحی
  • مونا گلزار
  • ناهید نصیری
  • فرناز وطن خواه