اعضاي كميته علمي چهارمين كنگره حسابرسي داخلي عبارتند از:

  • رییس کمیته علمی: دکتر حمیده اثنی عشری، دانشگاه شهید بهشتی

 

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

  • عباس ارباب سلیمانی، انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • دکتر رضا داغانی، نشریه تحلیل مالی
  • دکتر محمد امین زارع، انجمن حسابرسان داخلی ایران
  • دکتر اعظم ولی زاده دانشگاه الزهرا
  • دکتر آزاده مداحی، دانشگاه الزهرا